Rank              Name                     City

1          Anna Borovinskaya    Bronx, N.Y.